Konferencia-ismertetés: „A felelősség új dimenziói a magánjogban” – Budapest, 2014. június 27-28.

2014.07.10 | Szerző: Szikora Veronika

 Konferencia-ismertetés (Szikora Veronika)

(Megjelent: Debreceni Jogi Műhely, 2014. 07. 10.)  

„A felelősség új dimenziói a magánjogban” – Budapest, 2014. június 27-28.

Szervezők: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi és Római Jogi Tanszéke, Polgári Eljárásjogi Tanszéke, és a Magánjogi Oktatók Egyesülete  

 

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi és Római Jogi Tanszéke, Polgári Eljárásjogi Tanszéke, valamint a Magánjogi Oktatók Egyesülete 2014. június 27-28-án rendezte meg „A felelősség új dimenziói a magánjogban" című konferenciáját Budapesten, a Magyarországi Református Egyház Abonyi utcai Zsinati épületében.

A téma aktualitását jelzi, hogy az új Polgári Törvénykönyv 2014. március 15-én lépett hatályba és a felelősségi szabályozásban tartalmi változásokat hozott.

A felelősségi szabályozás újraalkotása az új Polgári törvénykönyvben (azon belül egyaránt a szerződési jogban és a szerződésen kívüli károkozás területén) önmagában is indokolta a téma mélyebb elemzését, de a tartalmi változások még inkább időszerűvé tették a központi témaválasztást. A konferencia aktualitását elsősorban az új Ptk. nemrég történt hatályba lépése adta, de a referátumok címének megválasztása túlléphetett az új Ptk.-t érintő körön.

A magánjog tudományának művelésében egyetemi oktatóként, gyakorlati szakemberként, PhD hallgatóként szerepet játszó jogászoknak lehetősége nyílt a felelősség magánjogi szabályozását érintő, érdekes témában előadás tartására, az aktuális kutatási eredményekről való beszámolásra.

Az elmúlt nyolc év tapasztalatait meghaladó számú, az ország valamennyi egyetemét képviselő előadó, összesen 52 jogász tartott referátumot a rendezvényen.

A konferencia első napján tartott plenáris ülés kezdetén Antalóczy Péter, a szervező egyetem dékánja köszöntötte a megjelenteket. A nyitó előadást Harmathy Attila akadémikus Professzor Úr tartotta, amit több prezentáció követett a téma kiváló szakembereitől. A beérkező jelentkezések és témák figyelembevételével mind az ebédet követően, mind a szombati napon három szekcióra oszlott a konferencia, ahol anyagi és eljárásjogi témákat érintő előadásokat hallgathatott a közönség.

A szervezők az elhangzott előadásokhoz kapcsolódó, mélységében és terjedelmében is tanulmányokba fejlesztett írásokat a www.maganjog.hu weboldalon, illetve a KRE ÁJK szakmai folyóiratában, a Glossa Iuridica 2015. I. félévi számában kívánják megjelentetni.  

 

Szikora Veronika Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjas, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi docense. A fenti tájékoztatást az 1/2014. Polgári jogegységi határozat szövegének felhasználásával állította össze. A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.