Az Opten Kiadó gondozásában megjelent Ptk. Nagykommentárjának kötetbemutatója – a rendezvény ismertetése és a Kommentár rövid ismertetése

2014.08.14 | Szerző: Szikora Veronika

Az Opten Kiadó gondozásában megjelent Ptk. Nagykommentárjának kötetbemutatója – a rendezvény ismertetése és a Kommentár rövid ismertetése (Szikora Veronika)

(Megjelent: Debreceni Jogi Műhely, 2014. 08. 14.)

 

A könyvbemutató időpontja: 2014. június 25. (szerda)

Helyszíne: a Budapesti Ügyvédi Kamara díszterme, 1055 Budapest, Szalay utca 7.

 

Az Opten kiadó képviselői, a szerzők és a jogászi szakma jeles képviselői összegyűltek a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében 2014. június 25-én, hogy megünnepeljék ezt a jeles alkalmat. Ződi Zsolt, Opten Informatikai Kft. jogi kiadói igazgatója nyitotta meg a rendezvényt a jelenlévők köszöntésével. Osztovits András (a Kúria bírája, a Károli Gáspár Református Egyetem docense), a kötet főszerkesztője mellett a Magyar Ügyvédi Kamara és a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke is méltatta a kommentárt.

Osztovits András főszerkesztő a könyv szakmaiságát alapvetően meghatározó szerzők kiválasztásáról a kommentár bemutatóján elmondta: „Igyekeztünk jó tollú, erős elméleti, rendszerező tudással is rendelkező gyakorló jogászokat és a gyakorlatban is jártas elméleti szakembereket találni. Úgy hiszem, hogy a kötet szerzői ezt a kettős feladatot mind nagyszerűen teljesítették” (Osztovits András).

A szerzők a könyvbemutató után átvehették a tiszteletpéldányaikat, a fogadáson pedig még tovább folytathatták a kötetlen szakmai eszmecserét.

2014. március 15-én hatályba lépett a 2013. évi V. törvény, az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.). Alig 3 hónappal az új Ptk. hatályba lépését követően jelent meg a 4118 oldalas, 4 kötetes Ptk. Nagykommentár az Opten Kft. gondozásában.

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja, Budapest, Opten Kft., 2014, I-IV. kötet

Főszerkesztő: Osztovits András, a Kúria bírája, a Károli Gáspár Református Egyetem docense.

A kiadvány szerzői: Anka Tibor, Barta Judit, Barzó Tímea, Bodor Mária, Bodzási Balázs, Boóc Ádám, Csécsy Andrea, Csehi Zoltán, Fabó Tibor, Fazekas Judit, Fézer Tamás, Fuglinszky Ádám, Hajnal Zsolt, Harsányi Gyöngyi, Jobbágyi Gábor, Lantai Csilla, Menyhárd Attila, Miskolci Bodnár Péter, Nochta Tibor, Nótári Tamás, Orosz Árpád, Osztovits András, Papp Tekla, Pázmándi Kinga, Sándor István, Szikora Veronika, Tőkey Balázs, Újváriné Antal Edit, Vezekényi Ursula, Villám Krisztián, Virág Csaba, Zavodnyik József

A 2013-ban megjelent kommentárok még nem számolhattak a 2013. év végén megjelent hatályba léptető, és az új Ptk. miatt több száz más törvényt módosító jogszabályokkal. Az OPTEN négykötetes nagykommentárja már az alábbi jogszabályok tartalmát is hozzáilleszti a kommentálandó törvény szakaszaihoz:

A kommentár célja a gyakorlati alkalmazás segítése, de emellett, kitekintést ad a jogtörténeti előzményekre és a jogtudományi álláspontokra is. A szerzőik a Ptk. kodifikátoraiból, bírákból, ügyvédekből, egyetemi oktatókból, valamint az adott területhez közel álló intézményeknél dolgozó szakemberekből áll, személyük garancia a színvonalas tartalomra.

A szerzők minden passzust kommentálnak, a régi Ptk.-hoz képest változatlanokat és azokat is, amelyek jelentősen módosultak, vagy épp teljesen újként iktatták be az új törvénybe, továbbá ismertetik a bírói gyakorlat azon részét, amely az új törvény hatálybalépése után sem változott. Ezeknél a rendelkezéseknél nemcsak a jogszabály indokolását, hanem a nemzetközi tapasztalatokat, a magyar magánjogban korábban ismert intézmények esetén a korábbi gyakorlatot és irodalmat is feldolgozzák. Emellett bőséges magyarázattal látják el azokat a rendelkezéseket is, amelyek a régi Ptk.-hoz képest nem vagy nem lényegesen változtak, továbbá ismertetik a bírói gyakorlat azon részét, amely az új törvény hatálybalépése után sem változott.

 

Az „optenes“ nagykommentár tartalomjegyzéke:

I. kötet

Bevezetés: A magánjog fejlődése és kodifikálása Magyarországon

Első könyv: Bevezető rendelkezések

Második könyv: Az ember mint jogalany

- A jogképesség

- A cselekvőképesség

- Személyiségi jogok

Harmadik könyv: A jogi személy

- A jogi személy általános szabályai

- Egyesület

- Gazdasági társaság

- Szövetkezet

- Egyesülés

- Alapítvány

- Az állam részvétele a polgári jogi jogviszonyokban

 

II. kötet

Negyedik könyv: Családjog

- Alapelvek

- A házasság

- Az élettársi kapcsolat családjogi hatásai

- A rokonság

- A gyámság

 

Ötödik könyv: Dologi jog

- A birtok

- A tulajdonjog

- A korlátolt dologi jogok

- Az ingatlan-nyilvántartás

 

III. kötet

Hatodik könyv: Kötelmi jog 1-3. rész

- A kötelmek közös szabályai

- A szerződés általános szabályai

- Egyes szerződések

 

IV. kötet

Hatodik könyv: Kötelmi jog 4-6. rész

- Felelősség szerződésen  kívül okozott kárért

- Az értékpapír

- Egyéb kötelemkeletkeztető tények

 

Hetedik könyv: Öröklési jog

- Általános szabályok

- Végintézkedésen alapuló öröklés

- Törvényes öröklés

- Kötelesrész

- Az öröklés joghatásai

 

Nyolcadik könyv: Záró rendelkezések

- Értelmező rendelkezések

- Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések

- Az Európai Unió jogának való megfelelés

 

Mellékletek

Irodalomjegyzék

Tárgymutató

 

Szikora Veronika Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjas, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi docense. A fenti tájékoztatást az 1/2014. Polgári jogegységi határozat szövegének felhasználásával állította össze. A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.