Az új Polgári Törvénykönyv kommentárjainak bemutatása

2014.08.11 | Szerző: Szikora Veronika

 

Szikora Veronika: Az új Polgári Törvénykönyv kommentárjainak bemutatása

(Megjelent: Debreceni Jogi Műhely, 2014. 08. 11.)

2014. március 15-én hatályba lépett a 2013. évi V. törvény, az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.). A jogi szakkönyvek piacon több kommentár jelent meg az új Ptk.-hoz kapcsolódóan, az alábbiakban három jelentős kiadványt mutatunk be.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja, Budapest, Opten Kft., 2014, I-IV. kötet

Főszerkesztő: Osztovits András, a Kúria bírája, a Károli Gáspár Református Egyetem docense.

A kiadvány szerzői: Anka Tibor, Barta Judit, Barzó Tímea, Bodor Mária, Bodzási Balázs, Boóc Ádám, Csécsy Andrea, Csehi Zoltán, Fabó Tibor, Fazekas Judit, Fézer Tamás, Fuglinszky Ádám, Hajnal Zsolt, Harsányi Gyöngyi, Jobbágyi Gábor, Lantai Csilla, Menyhárd Attila, Miskolci Bodnár Péter, Nochta Tibor, Nótári Tamás, Orosz Árpád, Osztovits András, Papp Tekla, Pázmándi Kinga, Sándor István, Szikora Veronika, Tőkey Balázs, Újváriné Antal Edit, Vezekényi Ursula, Villám Krisztián, Virág Csaba, Zavodnyik József

Alig 3 hónappal az új Ptk. hatályba lépését követően jelent meg a 4118 oldalas, 4 kötetes Ptk. Nagykommentár az Opten Kft. gondozásában.

A kötet szerkesztője, Osztovits András kúriai bíró a könyv szakmaiságát alapvetően meghatározó szerzők kiválasztásáról a kommentár bemutatóján elmondta: „Igyekeztünk jó tollú, erős elméleti, rendszerező tudással is rendelkező gyakorló jogászokat és a gyakorlatban is jártas elméleti szakembereket találni. Úgy hiszem, hogy a kötet szerzői ezt a kettős feladatot mind nagyszerűen teljesítették” (Osztovits András).

A 2013-ban megjelent kommentárok még nem számolhattak a 2013. év végén megjelent hatályba léptető, és az új Ptk. miatt több száz más törvényt módosító jogszabályokkal. Az OPTEN négykötetes nagykommentárja már az alábbi jogszabályok tartalmát is hozzáilleszti a kommentálandó törvény szakaszaihoz:

A kommentár célja a gyakorlati alkalmazás segítése, de emellett, kitekintést ad a jogtörténeti előzményekre és a jogtudományi álláspontokra is. A szerzőik a Ptk. kodifikátoraiból, bírákból, ügyvédekből, egyetemi oktatókból, valamint az adott területhez közel álló intézményeknél dolgozó szakemberekből áll, személyük garancia a színvonalas tartalomra.

A szerzők minden passzust kommentálnak, a régi Ptk.-hoz képest változatlanokat és azokat is, amelyek jelentősen módosultak, vagy épp teljesen újként iktatták be az új törvénybe, továbbá ismertetik a bírói gyakorlat azon részét, amely az új törvény hatálybalépése után sem változott. Ezeknél a rendelkezéseknél nemcsak a jogszabály indokolását, hanem a nemzetközi tapasztalatokat, a magyar magánjogban korábban ismert intézmények esetén a korábbi gyakorlatot és irodalmat is feldolgozzák. Emellett bőséges magyarázattal látják el azokat a rendelkezéseket is, amelyek a régi Ptk-hoz képest nem vagy nem lényegesen változtak, továbbá ismertetik a bírói gyakorlat azon részét, amely az új törvény hatálybalépése után sem változott.

 

Az „optenes“ nagykommentár tartalomjegyzéke:

I. kötet

Bevezetés: A magánjog fejlődése és kodifikálása Magyarországon

Első könyv: Bevezető rendelkezések

Második könyv: Az ember mint jogalany

- A jogképesség

- A cselekvőképesség

- Személyiségi jogok

Harmadik könyv: A jogi személy

- A jogi személy általános szabályai

- Egyesület

- Gazdasági társaság

- Szövetkezet

- Egyesülés

- Alapítvány

- Az állam részvétele a polgári jogi jogviszonyokban

 

II. kötet

Negyedik könyv: Családjog

- Alapelvek

- A házasság

- Az élettársi kapcsolat családjogi hatásai

- A rokonság

- A gyámság

 

Ötödik könyv: Dologi jog

- A birtok

- A tulajdonjog

- A korlátolt dologi jogok

- Az ingatlan-nyilvántartás

 

III. kötet

Hatodik könyv: Kötelmi jog 1-3. rész

- A kötelmek közös szabályai

- A szerződés általános szabályai

- Egyes szerződések

 

IV. kötet

Hatodik könyv: Kötelmi jog 4-6. rész

- Felelősség szerződésen  kívül okozott kárért

- Az értékpapír

- Egyéb kötelemkeletkeztető tények

 

Hetedik könyv: Öröklési jog

- Általános szabályok

- Végintézkedésen alapuló öröklés

- Törvényes öröklés

- Kötelesrész

- Az öröklés joghatásai

 

Nyolcadik könyv: Záró rendelkezések

- Értelmező rendelkezések

- Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések

- Az Európai Unió jogának való megfelelés

 

Mellékletek

Irodalomjegyzék

Tárgymutató

 

A HVG-ORAC Kiadó kommentár-sorozata

A HVG-ORAC Kiadó másodszorra is megjelenteti hat kötetben a bírói gyakorlat és a tudományos élet kiemelkedő képviselői – köztük számos kodifikátor – által az új Ptk.-ról írt kommentárt. Egy hetedik kötetben pedig a „régi” és az „új” Ptk. normaszövegeinek táblázatos összehasonlítását, a Ptk. „Fordítókulcsot” adta ki, amely nagy sikert aratott a gyakorló jogászok körében is.

A kommentár újabb kiadásai már feldolgozzák az új Ptk. időközben történt módosításait, az átmeneti és kapcsolódó, valamint a Ptk.-t az elfogadása után módosító módosító rendelkezéseket, valamint kitér a bírói gyakorlat változására (az 1/2014. Polgári jogegységi határozat alapján).

A kapcsos kommentár negyedik kiadása kézikönyvként is elérhető hat kötetben Polgári jog I/VI., II/VI., III/VI., IV/VI., V/VI. és VI/VI. címek második kiadásaként. A kézikönyvek és a kapcsos kommentár tartalma teljesen megegyeznek, az utóbbit azonban a Kiadó a jövőben is rendszeresen aktualizálja.

(A kötetek megjelenése 2014 őszére várható.)

 

A Ptk. Első, Második, Ötödik, Hatodik, Hetedik, Nyolcadik Könyvei kommentárjának szerkesztője: Wellmann György, a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője.

A Ptk. Harmadik Könyve kommentárjának szerkesztője: Sárközy Tamás, egyetemi tanár.

A Ptk. Negyedik Könyve kommentárjának szerkesztője: Kőrős András, a Kúria családjogi tanácsának elnöke.

Az új Ptk. kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti eligazodást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. A szerzők a Kúria bírái, kodifikátorok, jogtudósok, akik bemutatják a változásokat és azok következményeit. Szakszerű, gyakorlatias elemzésük megkönnyíti az átállást az új kódex alkalmazására.

Petrik Ferenc: Polgári jog I-III., kommentár a gyakorlat számára (a 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja) - Negyedik kiadás, HVG Orac, Budapest, 2014.

Szerzők: Bartal Géza, Bíró György, Boóc Ádám, Boros Zsuzsa, Darázs Lénárd, Farkas Attila László, Fuglinszky Ádám, Gadó Gábor, Gál Judit, Harmathy Attila, Havasi Péter, Katonáné Pehr Erika, Kecskés László, Kisfaludi András, Kiss Mária, Komáromi Gábor, Kovács László, Kőrös András, Makai Katalin, Molnár Ambrus, Murányi Katalin, Orosz Árpád, Osztovits András, Pázmándi Kinga, Petrik Béla, Petrik Ferenc, Pomeisl András, Sándor Tamás, Sárközy Tamás, Szeibert Orsolya, Szentiványi Iván, Takáts Péter, Török Gábor, Vékás Lajos, Wellmann György, Zsohár András

Polgári jog I/VI.: Bevezető és záró rendelkezések, Az ember mint jogalany, Öröklési jog. Második, átdolgozott, bővített kiadás

A sorozat főszerkesztője: Petrik Ferenc

Szerkesztő: Wellmann György

Szerzők: Kecskés László, Kőrös András, Makai Katalin, Orosz Árpád, Osztovits András, Petrik Ferenc

A kommentár első kötete ismerteti az új Ptk. célját, az alapelveket és az értelmező rendelkezéseket. Az emberre vonatkozóan a jogképesség és cselekvőképesség után a gondnokság alá helyezés megújult rendje, majd két új jogintézmény – a támogatott döntéshozatal, az előzetes jognyilatkozat – következik. Jelentősen változott a személyiségi jogok szabályozása és szankciórendszere, e téren kiemelendő a sérelemdíj bevezetése. Az öröklési jogból különösen a végintézkedés, a törvényes öröklés, a kötelesrész új szabályait és gyakorlati hatását ismerteti a kötet.

A kötet második kiadása már bemutatja más jogszabályok kapcsolódó rendelkezéseit (támogatott döntéshozatal, a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása, a Pp. cselekvőképességhez, illetve a személyiségi joghoz kapcsolódó eljárási szabályai, a hagyatéki eljárás módosulása).

Polgári jog II/VI. A jogi személy. Második, átdolgozott, bővített kiadás

A sorozat főszerkesztője: Petrik Ferenc

Szerkesztő: Sárközy Tamás

Szerzők: Boóc Ádám, Gadó Gábor, Gál Judit, Komáromi Gábor, Pázmándi Kinga, Sándor Tamás, Sárközy Tamás, Török Gábor, Zsohár András

A valamennyi jogi személyre vonatkozó általános szabályok bemutatásával kezdődik a kommentár második kötete. Ezt követően az egyes jogi személyekre (egyesület, alapítvány, szövetkezet, egyesülés, vállalatcsoport) alkalmazandó, az előző Ptk. szabályainál jóval részletesebb rendelkezések ismertetése következik. A gazdasági társaságokról szóló törvény – a betéti, a közkereseti, a korlátolt felelősségű társaságokra és a részvénytársaságokra vonatkozó jelentősen megváltozott tartalommal – teljes egészében beépült a kódexbe.

A kötet második kiadása már bemutatja más jogszabályok kapcsolódó rendelkezéseit (az egyes jogi személyek átalakulása, szétválása, egyesülése, az egyes civil szervezetek nyilvántartása, a cégnyilvánosság, a bírósági cégeljárás és a végelszámolás területéről).

Polgári jog III/VI. Családjog. Második, átdolgozott, bővített kiadás

A sorozat főszerkesztője: Petrik Ferenc

Szerkesztő: Kőrös András

Szerzők: Boros Zsuzsa, Katonáné Pehr Erika, Kőrös András, Makai Katalin, Szeibert Orsolya

A családjogi törvény rendelkezései bekerültek – számos ponton módosult tartalommal – az új Ptk.-ba. A házastársak személyi és vagyoni viszonyaira vonatkozó szabályok jelentősen kibővültek. A kommentár harmadik kötete bemutatja a házassági vagyonjogi szerződés tartalmát, a közös lakásra vonatkozó rendelkezéseket, majd a rokoni kapcsolatok megújult szabályozási rendjét (kiemelten az apai jogállás, az örökbefogadás, a szülői felügyelet szabályait). A gyakorlat igényeit figyelembe véve változtak a rokontartásra, gyermektartásra irányadó rendelkezések és a gyámság szabályozása is.

A kötet második kiadása már bemutatja más jogszabályok kapcsolódó rendelkezéseit (például a gyermekvédelem és a gyámügyi eljárás területén).

Polgári jog IV/VI.: Dologi jog. Második, átdolgozott, bővített kiadás

A sorozat főszerkesztője: Petrik Ferenc

Szerkesztő: Wellmann György

Szerzők: Petrik Ferenc, Pomeisl András

A birtok, birtokvédelem, jogalap nélküli birtoklás szabályait követően a tulajdonjog szabályozását (tárgya, tartalma, védelme, megszerzése, közös tulajdon, társasház) ismerteti a kommentár negyedik kötete. A legjelentősebb változások a zálogjogot érintik: alapvetően megváltozott a szabályozás rendszere és tartalma, a zálogjogi nyilvántartás jellege. Az új Ptk. az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szabályozási köréből az anyagi magánjogi rendelkezéseket átvette, így ezeket is ismerteti a kötet.

A kötet második kiadása már bemutatja más jogszabályok kapcsolódó rendelkezéseit (így a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak külön törvényi szabályait, az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény módosítását, a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló törvényt, a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének, korlátozásának eljárási szabályairól szóló kormányrendeletet).

Polgári jog V/VI. Kötelmi jog Első és Második Rész.
Második, átdolgozott, bővített kiadás

A sorozat főszerkesztője: Petrik Ferenc

Szerkesztő: Wellmann György

Szerző: Bíró György, Farkas Attila László, Fuglinszky Ádám, Kisfaludi András, Molnár Ambrus, Petrik Béla, Vékás Lajos, Wellmann György

A kommentár két kötetben ismerteti az új Ptk. kötelmi jogi könyvét. A kötelmek közös szabályait (jognyilatkozat, képviselet, elévülés, egyezség, teljesítés stb.) követően a szerződések általános szabályai következnek az alapelvektől a szerződéskötés és értelmezés rendjén át az érvénytelenség új szabályozásáig, majd a teljesítés és szerződésszegés megújult rendszere, valamint a szerződés megerősítésének, módosításának, megszűntetésének szabályai kerülnek sorra. Néhány újdonságot érdemes kiemelni: szerződéskötés versenyeztetési eljárásban és elektronikus úton, termékszavatosság, az érvénytelenség jogkövetkezményei és szerződésátruházás.

A kötet második kiadása már bemutatja más jogszabályok kapcsolódó rendelkezéseit (így a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól vagy a kötelező jótállásról szóló kormányrendeletet).

Polgári jog VI/VI. Kötelmi jog Harmadik, Negyedik, Ötödik és Hatodik Rész. Második, átdolgozott, bővített kiadás

A sorozat főszerkesztője: Petrik Ferenc

Szerkesztő: Wellmann György

Szerző: Bartal Géza, Darázs Lénárd, Harmathy Attila, Havasi Péter, Kiss Mária, Kovács László, Kőrös András, Murányi Katalin, Osztovits András, Petrik Béla, Petrik Ferenc, Pomeisl András, Szeibert Orsolya, Szentiványi Iván, Takáts Péter

A kommentár két kötetben ismerteti az új Ptk. kötelmi jogi könyvét. Az egyes szerződéseket a gyakorlati igényeknek és tapasztalatoknak megfelelő tartalommal (és más csoportosításban) tartalmazza az új kódex. Korábban nem szabályozott szerződésekkel is kiegészült a törvénykönyv, úgymint a bizalmi vagyonkezelés, a franchise és a lízing. Egyes jogintézmények megszűntek (például felelős őrzés), mások szabályozása részletesebb lett (például értékpapír). A kötet ismerteti a szerződésen kívül okozott kárért való felelősség rendelkezéseit, köztük a közhatalom gyakorlásával okozott kárért viselt felelősséget és a termékfelelősséget is.

A kötet második kiadása már bemutatja más jogszabályok kapcsolódó rendelkezéseit (így például a tartós közvetítői szerződés alapján a közvetítőt megillető jutalékról vagy a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások pénzügyi biztosítékainak egyes szabályairól szóló kormányrendeletet).

Vékás Lajos: A Polgári Törvénykönyv – magyarázatokkal,
Budapest, Complex Kiadó, 2013

A kiadvány szerkesztője Vékás Lajos, a Kodifikációs Főbizottság elnöke.

A kötet elkészítésében olyan szerzők vettek részt, akik hosszú ideje aktívan közreműködtek az új Ptk.-t előkészítő Szerkesztőbizottság munkájában.

2013. február 11-én fogadták el az új Polgári Törvénykönyvet. A kötet arra vállalkozik, hogy az elfogadást követő legrövidebb időn belül olyan segédeszközt adjon a felhasználók kezébe, amely az új Ptk. megalkotását vezérlő általános elveket és az egyes szabályok mögött található koncepciót, jogalkotói szándékot is magyarázza.

Az új Ptk.-ra való felkészülés során az egyes szabályok, mindenekelőtt a megváltozott rendelkezések és az új jogintézmények megértéséhez kiemelten fontos, hogy megismerhető legyen a jogalkotó szándéka.

A magyarázatok elsősorban arról kívánják tájékoztatni az olvasót, hogy miben változtat az új Ptk. a hatályos polgári jogon (elsősorban a Ptk.-hoz képest, de adott esetben a külön törvényekhez és a bírói gyakorlathoz képest is), és miért kerül sor ezekre a módosításokra. A változtatásokon és azok indokain kívül a magyarázatok kitérnek azokra az egyéb forrásokra is (elsősorban az uniós irányelvekre) amelyeknek a kódexbe történő beépítése indokoltnak látszott. A szerzők a fontos intézmények magyarázatánál kitérnek arra is, hogy mennyiben vehető figyelembe a korábbi bírói gyakorlat az új Ptk. alkalmazásánál.

A kiadvány nem az egyes szakaszokhoz rendelten magyarázza a jogszabályt, hanem fejezetenként fűz magyarázatot az új Ptk. rendelkezéseihez, ennek az indoka, hogy a szakaszonkénti kommentáláshoz elengedhetetlenül szükségesek a hatályba léptető és a kapcsolódó jogszabályok is, amelyek kötet megjelenésekor még nem álltak a szerzők rendelkezésére.

A mű elsődleges célja a felkészítés az új Polgári Törvénykönyv alkalmazására.

A kötet a nemzetközi és hazai jogfejlődés eredményeit felhasználva elemzi az új Ptk. szövegét; a régi Ptk. joggyakorlatát is értékeli és elemzi a korábban kialakult gyakorlatnak az új törvény alkalmazása során is irányadó vonatkozásait, részeit. A kommentár feldolgozza az új Ptk. alapján elbírálandó ügyekben irányadó elvi iránymutatásokról szóló 1/2014. Polgári jogegységi határozatot is.

Kommentár az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvényhez (Jogtár-kiegészítés)

Az új Ptk. 2014. március 15-i hatálybalépésével a gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó joganyag már nem csak egy törvényben található: az átalakulást a Ptk. mellett az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény is szabályozza. A kommentár kizárólag jogtár-kiegészítésként érhető el, különlegessége, hogy tartalmazza a Gt.-t és az átalakulási törvényt összehasonlító jogszabálytükröt is.

 

Szikora Veronika Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjas, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi docense. A fenti tájékoztatást az 1/2014. Polgári jogegységi határozat szövegének felhasználásával állította össze. A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Források:

Http://www.opten.hu/jogi-informacios-szolgaltatasok/uj-ptk-kommentar

Https://ronniszakkonyv.hu/AZ-UJ-PTK--ES-PTKE--KOMMENTARJA

Http://www.hvgorac.hu/sites/portal/polgari_jog_ivvi@901420_kiadvany.html

Http://www.hvgorac.hu/sites/portal/polgari_jog_iivi@901418_kiadvany.html

Http://www.hvgorac.hu/sites/portal/polgari_jog_vvi@901421_kiadvany.html

Http://www.hvgorac.hu/sites/portal/polgari_jog_iiivi@901419_kiadvany.html

Http://www.hvgorac.hu/sites/portal/polgari_jog_vivi@901422_kiadvany.html

Http://www.complex.hu/Polgari-Torvenykonyv-magyarazatokkal@64_1606_kiadvany.html#.VBfaCVep5LO